Telefon/Fax:  81 532 80 49

Katalogi on-line

Oferta

IBUK

Zestawienia bibliograficzne

Adaptacja dziecka do przedszkola.pdf
pobierz
Adaptacja dziecka do przedszkola [2010-2020].pdf
pobierz
Aplikacje internetowe i mobilne przydatne w pracy nauczyciela i bibliotekarza .pdf
pobierz
Arteterapia [1991-2007].pdf
pobierz
Arteterapia [2008-2015].pdf
pobierz
Bajkoterapia.pdf
pobierz
Beethoven Ludwig van (1770-1821) (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Bezdomność.pdf
pobierz
Biblioteki szkolne .pdf
pobierz
Biblioterapia (bibliografia adnotowana w wyborze).pdf
pobierz
Biblioterapia [1989-2004].pdf
pobierz
Biblioterapia [2005-2012].pdf
pobierz
Cyberprzemoc.pdf
pobierz
Czas wolny dzieci i młodzieży.pdf
pobierz
Czytelnictwo dziecięce.pdf
pobierz
Czytelnictwo młodzieżowe.pdf
pobierz
Depresja psychiczna.pdf
pobierz
Depresja u dzieci i młodzieży.pdf
pobierz
Diagnoza pedagogiczna.pdf
pobierz
Dojrzałość szkolna dziecka.pdf
pobierz
Domy dziecka.pdf
pobierz
Doradztwo zawodowe - poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny (multimedia).pdf
pobierz
Drama.pdf
pobierz
Druga wojna światowa - 70 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Dyrektor szkoły - rola, zadania, obowiązki.pdf
pobierz
Dyskalkulia.pdf
pobierz
Dysleksja [2004-2007].pdf
pobierz
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną .pdf
pobierz
Dziecko autystyczne [2009-2017].pdf
pobierz
Dziecko autystyczne [2018-2020].pdf
pobierz
Dziecko chore i niepełnosprawne w rodzinie.pdf
pobierz
Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole masowej.pdf
pobierz
Dziecko trudne - wychowanie.pdf
pobierz
Dziecko w sytuacji rozwodu.pdf
pobierz
Dziecko z zespołem Aspergera.pdf
pobierz
Dziecko zdolne [2000-2008].pdf
pobierz
Dziecko zdolne [2005-2010].pdf
pobierz
Dziecko zdolne [2010-2014].pdf
pobierz
Dziecko zdolne [2015-2020].pdf
pobierz
Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (multimedia).pdf
pobierz
Edukacja czytelnicza i medialna (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja czytelnicza i medialna. Cz. 1.pdf
pobierz
Edukacja czytelnicza i medialna. Cz. 2.pdf
pobierz
Edukacja międzykulturowa (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja międzykulturowa .pdf
pobierz
Edukacja przedszkolna (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja regionalna - Lubelszczyzna (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja regionalna i ekologiczna Lubelszczyzny (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja w szkole podstawowej (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja wczesnoszkolna (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja zdrowotna (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Edukacja zdrowotna.pdf
pobierz
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza.pdf
pobierz
Empatia.pdf
pobierz
Etyka zawodu nauczyciela.pdf
pobierz
Eurosieroctwo.pdf
pobierz
Film polski.pdf
pobierz
Filmy biograficzne - dokumentalne.pdf
pobierz
Filmy biograficzne - fabularne.pdf
pobierz
Folklor w zbiorach PBW w Lublinie.pdf
pobierz
Fryderyk Chopin.pdf
pobierz
Gamifikacja w edukacji.pdf
pobierz
Gry edukacyjne (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji elementarnej.pdf
pobierz
Gry i zabawy w procesie dydaktycznym [2004-2013].pdf
pobierz
Gry planszowe - wykorzystanie w edukacji.pdf
pobierz
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Higiena w placówkach oświatowych.pdf
pobierz
Historia muzyki jazzowej.pdf
pobierz
Historia muzyki rockowej.pdf
pobierz
Integracja percepcyjno-motoryczna.pdf
pobierz
Inteligencja emocjonalna.pdf
pobierz
Internet - korzyści i zagrożenia (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Internet - źródłem zagrożeń dla rozwoju dzieci i młodzieży.pdf
pobierz
Janusz Korczak (1878-1942) .pdf
pobierz
Jazz.pdf
pobierz
Jedynactwo.pdf
pobierz
Jesień życia.pdf
pobierz
Kariera zawodowa.pdf
pobierz
Kochanowski Jan (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Kompetencje kluczowe - nauczanie .pdf
pobierz
Kompetencje kluczowe - połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.pdf
pobierz
Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori .pdf
pobierz
Konopnicka Maria (1842-1910) (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Kościuszko Tadeusz (1746-1817).pdf
pobierz
Kształcenie ustawiczne .pdf
pobierz
Lekcja jako podstawowa forma kształcenia .pdf
pobierz
Leworęczność .pdf
pobierz
Logopedia .pdf
pobierz
Macierzyństwo.pdf
pobierz
Manipulacja w środkach masowego przekazu.pdf
pobierz
Marginalizacja społeczna .pdf
pobierz
Marketing w bibliotece.pdf
pobierz
Metoda projektów w nauczaniu .pdf
pobierz
Metody aktywizujące w nauczaniu [2015-2018] .pdf
pobierz
Metody aktywizujące.pdf
pobierz
Metody badań pedagogicznych.pdf
pobierz
Metody badań psychologicznych .pdf
pobierz
Metody nauki czytania .pdf
pobierz
Mickiewicz Adam (1798-1855) (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Mobbing.pdf
pobierz
Motywacja do uczenia się .pdf
pobierz
Multimedia w edukacji[2006-2010] .pdf
pobierz
Multimedia w edukacji[2011-2019] .pdf
pobierz
Muzyka rozrywkowa.pdf
pobierz
Muzykoterapia (multimedia) .pdf
pobierz
Nagroda i kara w wychowaniu.pdf
pobierz
Nauczanie języka polskiego jako obcego.pdf
pobierz
Nauczanie retoryki.pdf
pobierz
Neuropsychologia .pdf
pobierz
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży [2006-2015].pdf
pobierz
Niepełnosprawni - z nami, czy obok nas (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Niepowodzenia szkolne.pdf
pobierz
Niepowodzenia szkolne [2010-2020].pdf
pobierz
Nieśmiałość.pdf
pobierz
Niewidomi i niedowidzący -edukacja, wychowanie, rehabilitacja.pdf
pobierz
Nowe formy uzależnień wśród dzieci i młodzieży .pdf
pobierz
Nowe wychowanie w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej .pdf
pobierz
Obserwacja lekcji .pdf
pobierz
Ocena osiągnięć uczniów [2005-2014].pdf
pobierz
Ojcostwo [2011-2018].pdf
pobierz
Opieka nad osobami starszymi.pdf
pobierz
Osoby niepełnosprawne - Z nami czy obok nas (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Otwarte zasoby edukacyjne .pdf
pobierz
Patron szkoły.pdf
pobierz
Piłsudski Józef(1867-1935) (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Poczucie własnej wartości.pdf
pobierz
Podstawy przedsiębiorczości (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Poezja - nauczanie w szkole podstawowej.pdf
pobierz
Poezja – nauczanie w szkole średniejponadpodstawowej .pdf
pobierz
Polscy psycholodzy i pedagodzy - biografie.pdf
pobierz
Polski wrzesień 1939 r. (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Popularyzacja czytelnictwa .pdf
pobierz
Poradnictwo zawodowe w szkole .pdf
pobierz
Postawy rodzicielskie .pdf
pobierz
Powstanie styczniowe 1863 (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Praca domowa ucznia .pdf
pobierz
Praca dyplomowa - jak napisać.pdf
pobierz
Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze .pdf
pobierz
Prawa dziecka - prawa ucznia [2008-2013].pdf
pobierz
Prawo autorskie.pdf
pobierz
Problematyka wychowawcza - poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny (multimedia) .pdf
pobierz
Problemy narkomanii wśród dzieci i młodzieży.pdf
pobierz
Problemy nastolatków (multimedia) .pdf
pobierz
Profilaktyka w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (multimedia) .pdf
pobierz
Profilaktyka zagrożeń (zbiory audiowizualne) .pdf
pobierz
Przemoc w mediach.pdf
pobierz
Przemoc wobec kobiet .pdf
pobierz
Przysposobienie biblioteczne.pdf
pobierz
Przysposobienie do życia w rodzinie.pdf
pobierz
Psychologiczne kompetencje nauczyciela czynnikiem pozytywnego funkcjonowania w środowisku szkolnym.pdf
pobierz
Psychomanipulacja - perswazja czy przemoc.pdf
pobierz
Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu [2006-2012].pdf
pobierz
Rej Mikołaj (1505-1568) (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Rezyliencja -zestawienie bibliograficzne.pdf
pobierz
RODO - ochrona danych osobowych w oświacie.pdf
pobierz
Rozwój społeczny dziecka.pdf
pobierz
Rysunek dziecka narzędziem diagnozy psychologicznej
pobierz
Sekty.pdf
pobierz
Seniorzy - jakość życia.pdf
pobierz
Sienkiewicz Henryk (1846-1916) (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Słowacki Juliusz (1809-1849) (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Specyficzne trudności w nauce - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.pdf
pobierz
Starość – psychologia, ludzie starzy, starzenie się społeczeństwa .pdf
pobierz
Stres i radzenie sobie z nim.pdf
pobierz
Stres i sposoby radzenia sobie z nim [2010-2020].pdf
pobierz
Subkultury młodzieżowe.pdf
pobierz
System szkolenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce.pdf
pobierz
Szkolnictwo zawodowe.pdf
pobierz
Szkoła – bezpieczna przystań .pdf
pobierz
Sztuka filmowa i teatralna (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Sztuka ORIGAMI w nauczaniu.pdf
pobierz
Swietlice szkolne .pdf
pobierz
Terapia poznawczo-behawioralna .pdf
pobierz
TIK w nauczaniu .pdf
pobierz
Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów klas początkowych oraz ich usprawnianie.pdf
pobierz
Trudności w uczeniu się (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Twórcza aktywność dziecka a metody dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu.pdf
pobierz
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych [2010-2018] .pdf
pobierz
Uczucia i emocje. Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży.pdf
pobierz
Uzależnienia medialne wśród dzieci i młodzieży.pdf
pobierz
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.pdf
pobierz
Wielkanoc - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół.pdf
pobierz
Wolontariat i wolontariusze [2010-2017].pdf
pobierz
Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu.pdf
pobierz
Współdziałanie w szkolnictwie.pdf
pobierz
Wychowanie do wartości.pdf
pobierz
Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (multimedia).pdf
pobierz
Wychowanie patriotyczne (zbiory audiowizualne).pdf
pobierz
Wychowanie patriotyczne.pdf
pobierz
Wychowanie seksualne w rodzinie i szkole.pdf
pobierz
Wychowanie w rodzinie [2010-2016].pdf
pobierz
Wykorzystanie internetu w nauczaniu.pdf
pobierz
Wypalenie zawodowe [2010-2016].pdf
pobierz
Zachowania ryzykowne młodzieży.pdf
pobierz
Zapobieganie i zwalczanie przemocy w szkole .pdf
pobierz
Zarządzanie szkołą.pdf
pobierz
Zdalne nauczanie .pdf
pobierz
Zestawienie bibliograficzne materiałów audiowizualnych o Janie Pawle II.pdf
pobierz
Zydzi na Lubelszczyźnie .pdf
pobierz
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.