Wydziały PBW 

WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW -
CZYTELNIA
 • udostępnia książki i czasopisma wszystkim zainteresowanym osobom
 • nauczycielom oferuje w szczególności:
  - literaturę z zakresu metodyki nauczania
  - materiały dotyczące awansu zawodowego

  - aktualne informatory o formach doskonalenia  zawodowego
  - czasopisma metodyczne
 • oferuje 6 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, możliwość pracy z własnym komputerem przenośnym, możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu
 • realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne


Godziny otwarcia

 

 

 

 
WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW -

 WYPOŻYCZALNIA

   

 • Wypożyczalnia zaprasza:
  - nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek
     oświatowo-wychowawczych
  -
  pracowników admninistracji szkolnej, resortu kultury, opieki społecznej
  - osoby prowadzące działalność edukacyjną
  - studentów kierunków pedagogicznych
  uczniów
  -słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • nauczycielom wypożyczamy jednorazowo
  6 woluminów, studentom i uczniom - 5 woluminów
 • książki udostępniamy na okres jednego miesiąca

 

Godziny otwarcia

 
  

 

 


WYDZIAŁ

ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH • gromadzi:

      - multimedia
       - gry planszowe i edukacyjne
         - płyty (CD, analogowe)
       - zbiory ilustracyjne
      - taśmy magnetofonowe

      - przezrocza

 • udostępnia zbiory czytelnikom PBW posiadającym aktualną kartę  biblioteczną
 • prowadzi komputerowy katalog zbiorów audiowizualnych

 

Godziny otwarcia

 

 

 


WYDZIAŁ
INFORMACJI I INFORMATYZACJI 


 • udziela informacji
 • pomaga czytelnikom w doborze literatury
 • prowadzi elektroniczną kartotekę zagadnieniową oraz  bazę "Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny"
 • opracowuje zestawienia bibliograficzne
 • sporządza wykazy literatury na zamówienia nauczycieli, doradców metodycznych i pracowników placówek oświatowych

 Godziny pracy
poniedziałek – piątek 8:00-19:30

soboty 8:00-15:00

 


 


 

WYDZIAŁ
WSPOMAGANIA EDUKACJI i PROMOCJI


 - organizuje działalność edukacyjną na rzecz szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
- współpracuje z instytucjami w ramach porozumień wynikających z kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych
- współpracuje z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi, świadcząc im pomoc merytoryczną
- organizuje: spotkania, warsztaty edukacyjne, konkursy, konferencje, wernisaże

- promuje działalność placówki na konferencjach, warsztatach i spotkaniach metodycznych,
- odpowiada za wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym

 

Godziny pracy

poniedziałek – piątek 7:30-14:30
 WYDZIAŁ
GROMADZENIA I
OPRACOWANIA ZBIORÓW

   

 • dokonuje zakupów książek i czasopism dla PBW i Filii
 • prowadzi ewidencję sumaryczną i jednostkową wpływów i ubytków księgozbioru
 • opracowuje książki pod względem formalnym i rzeczowym
 • tworzy komputerowe bazy księgozbioru i czasopism


Godziny pracy
poniedziałek – piątek 7:30-14:30