Katalogi on-line - informacje


 

KATALOG KSIĄŻEK

 • katalog notuje:

-  wszystkie książki wydane od 1990 r. znajdujące się w zbiorach PBW
-  cały księgozbiór z dziedziny psychologii i pedagogiki specjalnej, w tym z okresu przedwojennego
-  książki wydane przed 1990 r. – głównie z dziedziny pedagogiki – w wyborze
 

 • w ramach retrokonwersji do bazy sukcesywnie wprowadzane są opisy bibliograficzne zbiorów sprzed 1990 roku
   
 • katalog aktualizowany jest raz w tygodniu

  OZNACZENIA 
  PRZY SYGNATURACH
 OBJAŚNIENIE, SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA KSIĄŻKI 
  Czyt.   księgozbiór udostępniany w Czytelni
  I-B  dzieło znajduje się w księgozbiorze podręcznym Wydziału
 Informacyjno-Bibliograficznego, można zamówić u dyżurnego
 bibliotekarza w Czytelni
  Wydział Zb. Audiowiz.
 z dokumentu można skorzystać w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych
  Wydział Gromadz.
 egzemplarz do użytku Wydziału Gromadzenia, można zamówić
 u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni
  Wydział Oprac.
 książka znajduje się w Wydziale Opracowania, można zamówić
 u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni
  Gabinet Dyr.
 Gabinet Dyrektora
  Sekretariat

 Sekretariat

 

 • rodzaje rekordów występujących w katalogu:

rekord bibliograficzny – zawiera opis bibliograficzny dokumentu, hasła umożliwiające dotarcie do niego oraz sygnatury posiadanych przez Bibliotekę egzemplarzy; rekord bibliograficzny sporządza się dla danego wydania książki, kolejne wydania tego samego tytułu rejestrowane są w odrębnych rekordach

odsyłacze – stosowane są w indeksie haseł przedmiotowych, kierują od wariantów haseł (wyrażeń wyszukiwawczych) do właściwej formy haseł przedmiotowych

 • do opracowania rzeczowego książek stosowane są: język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

 • budowa komputerowego katalogu książek PBW w Lublinie zapoczątkowana została w 2002 r., w 2004 r. katalog został udostępniony w trybie on-line, a od 2005 r. - również na stanowiskach komputerowych w Bibliotece


KATALOG CZASOPISM


Komputerowy Katalog czasopism zawiera tytuły oraz zasób wszystkich czasopism dostępnyych w zbiorach PBW.


KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA


Elektroniczna baza Kartoteka zagadnieniowa rejestruje książki (w wyborze), fragmenty książek oraz artykuły z czasopism od 2000 roku.


KATALOG ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

 

 • katalog rejestruje wszystkie rodzaje dokumentów audiowizualnych znajdujące się w zbiorach Wydziału Zbiorów Audiowizualnych:

- wideokasety
- dokumenty elektroniczne
- filmy DVD
- płyty CD
- kasety dźwiękowe
- slajdy
- fotosy (ilustracje)
- książki towarzyszące dokumentom dźwiękowym
- płyty analogowe

 • baza zbiorów audiowizualnych, poza płytami analogowymi, jest kompletna, nowe opisy wprowadzane są na bieżąco

 • w ramach retrokonwersji do bazy sukcesywnie wprowadzane są opisy bibliograficzne płyt analogowych

 • katalog zbiorów audiowizualnych aktualizowany jest 2 razy w tygodniu

 Rodzaj dokumentu
   Oznaczenia przy sygnaturach
  Wideokasety  VID
  Filmy DVD
  DVD
 Dokumenty 
 elektroniczne
 CD-ROM

  Płyty CD

 CD
  Kasety dźwiękowe   TMK
  Slajdy  PF
  Fotosy  FOT
 książki
 W
 Płyty analogowe  PA


 

BIBLIOGRAFIA OŚWIATY I SZKOLNICTWA LUBELSZCZYZNY
ZA LATA 1999-2010

 

 

 

 • baza rejestruje druki zwarte i artykuły z czasopism dotyczące historii i organizacji szkolnictwa lubelskiego - publicznego i niepublicznego oraz materiały związane z nauczycielem i uczniem

 • nie uwzględnia problemów szkolnictwa wyższego i przedszkoli

 • stanowi kontynuację bibliografii wydanych wcześniej w formie drukowanej:

  "Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa w Lubelskiem w latach 1944–1974. Bibliografia. Cz. 1-2". Lublin 1979
   "Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny. Bibliografia adnotowana za lata 1975-1994". Lublin 1997
   "Wybrane problemy oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny. Bibliografia adnotowana za lata 1995-1998". Lublin 2002