Zestawienia bibliograficzne


 

Najnowsze zestawienia 


Metody aktywizujące w nauczaniu [2015-2018] 
Internet - źródłem zagrożeń dla rozwoju dzieci i młodzieży
 

RODO - ochrona danych osobowych w oświacie

Kompetencje kluczowe - nauczanie
 

Świetlice szkolne  
Depresja u dzieci i młodzieży 
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych [2010-2018] 
Multimedia w edukacji[2011-2019] 

 

Absolwenci szkół ponadpodstawowych
Adaptacja dziecka do przedszkola
Adopcja
Andrzejki - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół
Anoreksja i bulimia
Arteterapia [za lata 1991-2007]
Arteterapia [za lata 2008-2015]

Autyzm
Beethoven Ludwig van (1770-1821) (zbiory audiowizualne)
Bezdomność
Bezpieczna szkoła (zbiory audiowizualne)
Bezrobocie
Biblioteki za granicą
Biblioterapia [za lata 1989-2004]
Biblioterapia [za lata 2005-2012]
Biblioterapia (bibliografia adnotowana w wyborze)
Boże Narodzenie
Cyberprzemoc 

Czas wolny dzieci i młodzieży
Czytelnictwo dziecięce
Czytelnictwo młodzieżowe

Depresja psychiczna
Depresja u dzieci i młodzieży 

Diagnoza pedagogiczna

Dojrzałość szkolna dziecka
Domy dziecka
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe - poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny (multimedia)
Druga wojna światowa - 70 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem (zbiory audiowizualne)
Drama 

Dyrektor szkoły - rola, zadania, obowiązki
Dyskalkulia 
Dysleksja (1987-2004)
Dysleksja (2004-2007)
Dzieci z zespołem ADHD
Dziecko autystyczne [za lata 2000-2008]
Dziecko autystyczne [za lata 2009-2017]

Dziecko chore i niepełnosprawne w rodzinie

Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole masowej
Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo
Dziecko utalentowane
Dziecko w sytuacji rozwodu

Dziecko trudne - wychowanie
Dziecko z zespołem Aspergera

Dziecko zdolne
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Dziecka
Dzień Kobiet
Dzień Matki i Ojca  
Dzień Nauczyciela
Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (multimedia)
Edukacja czytelnicza i medialna. Cz. 1
Edukacja czytelnicza i medialna. Cz. 2
Edukacja czytelnicza i medialna (zbiory audiowizualne)
Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna (zbiory audiowizualne)
Edukacja ekonomiczna (zbiory audiowizualne)
Edukacja europejska
Edukacja medialna
Edukacja międzykulturowa
  
Edukacja międzykulturowa (zbiory audiowizualne)

Edukacja przedszkolna (zbiory audiowizualne)
Edukacja regionalna - Lubelszczyzna (zbiory audiowizualne)

Edukacja regionalna i ekologiczna Lubelszczyzny (zbiory audiowizualne)
Edukacja w szkole podstawowej (zbiory audiowizualne)
Edukacja wczesnoszkolna (zbiory audiowizualne)
Edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna (zbiory audiowizualne)
Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży (zbiory audiowizualne) 
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza
Empatia
Etyka zawodu nauczyciela 

Eurosieroctwo 
Feminizm

Film polski
Filmy biograficzne - dokumentalne
Filmy biograficzne - fabularne

Folklor w zbiorach PBW w Lublinie
Fryderyk Chopin
Gamifikacja e edukacji  

Godziny wychowawcze w szkole podstawowej - multimedia
Gry edukacyjne (zbiory audiowizualne)
Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji elementarnej
Gry i zabawy w procesie dydaktycznym [za lata 1981-2004]
Gry i zabawy w procesie dydaktycznym [za lata 2004-2013]
Gry planszowe - wykorzystanie w edukacji   
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) (zbiory audiowizualne)
H
istoria muzyki jazzowej

Historia muzyki rockowej
Integracja percepcyjno-motoryczna
Inteligencja emocjonalna 
Integracja społeczna niepełnosprawnych w Polsce i na świecie
Internet - korzyści i zagrożenia (zbiory audiowizualne)
Internet - źródłem zagrożeń dla rozwoju dzieci i młodzieży 
Jak być asertywnym?
Janusz Korczak (1878-1942) 
Jazz

Jedynactwo
Jedenasty listopada - Święto Niepodległości
Jesień życia
Kariera zawodowa 

Kinezjologia edukacyjna
Kobieta i jej rola na przełomie XIX-XX w.
Kochanowski Jan (zbiory audiowizualne)
Kompetencje kluczowe - połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji
Komunikacja społeczna
Kompetencje kluczowe - nauczanie 
Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori 

Konopnicka Maria (1842-1910) (zbiory audiowizualne)
Konstytucja 3 Maja - materiały repertuarowe dla szkół
Kościuszko Tadeusz (1746-1817)
Kreatywność

Kształcenie integracyjne
Kształcenie ustawiczne

Leworęczność
Logopedia 

Lubelski Lipiec 1980

Macierzyństwo

Manipulacja w środkach masowego przekazu
Marginalizacja społeczna  
Marketing w bibliotece

Metoda projektów w nauczaniu
Metody aktywizujące w nauczaniu [2015-2018] 
Metody aktywizujące w nauczaniu 
[2000-2005]
Metody badań pedagogicznych
Metody badań psychologicznych 

Metodyka nauczania przyrody w zreformowanej szkole
Mickiewicz Adam (1798-1855) (zbiory audiowizualne)
Mikołajki - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół
Mnemotechnika

Mobbing
Motywacja do uczenia się 

Multimedia w edukacji[2000-2005]

Multimedia w edukacji[2006-2010] 
Multimedia w edukacji[2011-2019] 
Muzyka rozrywkowa
Muzykoterapia (multimedia) 
Nadzór pedagogiczny
Nagroda i kara w wychowaniu

Nauczanie informatyki
Nauczanie języka polskiego w gimnazjum
Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej
Nauczanie języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
Nauczanie języków obcych
Nauczanie matematyki
Neuropsychologia 

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży [za lata 1995-2005]
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży [za lata 2006-2015]

Niepełnosprawni - z nami, czy obok nas? (zbiory audiowizualne)
Niepowodzenia szkolne
Nieśmiałość

Nowe formy uzależnień wśród dzieci i młodzieży 

Nowe wychowanie w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej 

O polskich czasopismach pedagogicznych
Ocena osiągnięć uczniów [za lata 2000-2005]
Ocena osiągnięć uczniów [za lata 2005-2014]

Ojcostwo [za lata 1994-2003]
Ojcostwo [za lata 2011-2018]

Opieka nad osobami starszymi
Opieka paliatywna
Opole Lubelskie - miasto i powiat
Orientacja zawodowa uczniów

Osoby niepełnosprawne - Z nami czy obok nas (zbiory audiowizualne)
Otwarte zasoby edukacyjne  
Patron szkoły
Pierwszy dzień wiosny
Piłsudski Józef(1867-1935) (zbiory audiowizualne)
Początek roku szkolnego
Podstawy przedsiębiorczości (zbiory audiowizualne)
Polscy psycholodzy i pedagodzy - biografie

Polski wrzesień 1939 r. (zbiory audiowizualne)
Pomoc rodzinie z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym

Popularyzacja czytelnictwa
 

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Poradnictwo zawodowe w szkole 
Postawy rodzicielskie  
Powstanie styczniowe 1863 (zbiory audiowizualne)
Praca domowa ucznia 

Prace dyplomowe
Prawa dziecka - prawa ucznia (2000-2008)

Prawa dziecka - prawa ucznia (2008-2013)
Prawo autorskie
Problematyka wychowawcza - poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny (multimedia) 
Problemy alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży [2000-2008]

Problemy narkomanii wśród dzieci i młodzieży
Problemy nastolatków (multimedia) 
Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (multimedia) 
Profilaktyka zagrożeń (zbiory audiowizualne) 
Profilaktyka w szkole
Projekt edukacyjny w gimnazjach

Przedszkola integracyjne
Przemoc rówieśnicza
Przemoc seksualna
Przemoc w mediach
Przemoc w rodzinie
Przemoc wobec kobiet 

Przestępczość nieletnich

Przysposobienie biblioteczne
Psychologiczne kompetencje nauczyciela czynnikiem pozytywnego funkcjonowania w środowisku szkolnym

Psychomanipulacja - perswazja czy przemoc

Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu [za lata 1999-2005]
Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu [za lata 2006-2012]

Rej Mikołaj (1505-1568) (zbiory audiowizualne)
Relacje nauczyciel-uczeń w szkole
Resocjalizacja
RODO - ochrona danych osobowych w oświacie
Rodzina niepełna
Rodzina zastępcza
Rola ojca w wychowaniu
Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży

Sekty 

Sienkiewicz Henryk (1846-1916) (zbiory audiowizualne)
Słowacki Juliusz (1809-1849) (zbiory audiowizualne)
Specyficzne trudności w nauce - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
Starość – psychologia, ludzie starzy, starzenie się społeczeństwa 

Stres i radzenie sobie z nim
Subkultury młodzieżowe
System szkolenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce
Szkolnictwo zawodowe
Szkoła – bezpieczna przystań 

Sztuka filmowa i teatralna (zbiory audiowizualne)
Sztuka ORIGAMI w nauczaniu
Ślubowanie klas pierwszych
Świetlice szkolne  
Terapia zajęciowa
TIK w nauczaniu 
Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów klas początkowych oraz ich usprawnianie
Trudności w uczeniu się (zbiory audiowizualne)
Turystyka szkolna
Twórcza aktywność dziecka a metody dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu 

Ubóstwo
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych [2000-2014]
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych [2010-2018] 
Unia Europejska - 10 rocznica akcesji Polski do UE (zbiory audiowizualne)    
Uniwersytety Trzeciego Wieku 
Utwory literackie na wideokasetach
W pułapce stresu (zbiory audiowizualne)
W strefie mroku” – kształcenie niewidomych i niedowidzących
Walentynki - materiały repertuarowe dla szkół
Wielkanoc - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół
Wolontariat i wolontariusze [za lata 2000-2010]
Wolontariat i wolontariusze [za lata 2010-2017]

Wpływ mediów na wychowanie

Wpływ telewizji i komputera na psychikę dziecka
Wsparcie społeczne
Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu 

Współczesna rodzina i jej problemy (zbiory audiowizualne)
Współdziałanie w szkolnictwie 

Wychowanie do demokracji
Wychowanie do wartości 

Wychowanie fizyczne
Wychowanie - lekcje wychowawcze
Wychowanie komunikacyjne
Wychowanie komunikacyjne (zbiory audiowizualne)

Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (multimedia)

Wychowanie obywatelskie (zbiory audiowizualne)
Wychowanie patriotyczne
Wychowanie patriotyczne (zbiory audiowizualne)
Wychowanie seksualne w rodzinie i szkole

Wychowanie w rodzinie [za lata 2000-2005]
Wychowanie w rodzinie [za lata 2010-2016]

Wykluczenie społeczne
Wykorzystanie internetu w nauczaniu

Wypalenie zawodowe [za lata 1999-2009]
Wypalenie zawodowe [za lata 2010-2016]

Zaduszki i Święto Zmarłych - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół
Zakończenie roku szkolnego
Zapobieganie i zwalczanie przemocy w szkole 

Zarządzanie szkołą

Życie codzienne na przestrzeni wieków
Żyć i uczyć się w demokracji (zbiory audiowizualne)

Żydzi na Lubelszczyźnie