Zestawienia bibliograficzne


 

Najnowsze zestawienia 

 

Rysunek dziecka narzędziem diagnozy psychologicznej 
Praca dyplomowa – jak napisać? 
Poezja – nauczanie w szkole średniej/ponadpodstawowej 
Rozwój społeczny dziecka
 

Nauczanie retoryki
 

Zestawienie bibliograficzne materiałów audiowizualnych o Janie Pawle II
  
Adaptacja dziecka do przedszkola
Adaptacja dziecka do przedszkola [2010-2020] 

Andrzejki - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół

Aplikacje internetowe i mobilne przydatne w pracy nauczyciela i bibliotekarza 
Arteterapia [za lata 1991-2007]
Arteterapia [za lata 2008-2015]
Bajkoterapia 
Beethoven Ludwig van (1770-1821) (zbiory audiowizualne)
Bezdomność
Biblioteki szkolne 

Biblioterapia [za lata 1989-2004]
Biblioterapia [za lata 2005-2012]
Biblioterapia (bibliografia adnotowana w wyborze)
Boże Narodzenie
Cyberprzemoc 

Czas wolny dzieci i młodzieży
Czytelnictwo dziecięce
Czytelnictwo młodzieżowe

Depresja psychiczna
Depresja u dzieci i młodzieży 

Diagnoza pedagogiczna

Dojrzałość szkolna dziecka
Domy dziecka

Doradztwo zawodowe - poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny (multimedia)
Druga wojna światowa - 70 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem (zbiory audiowizualne)
Drama 

Dyrektor szkoły - rola, zadania, obowiązki
Dyskalkulia 
Dysleksja (2004-2007)
Dziecko autystyczne [za lata 2009-2017]

Dziecko chore i niepełnosprawne w rodzinie

Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole masowej
Dziecko utalentowane
Dziecko w sytuacji rozwodu

Dziecko trudne - wychowanie
Dziecko z zespołem Aspergera

Dziecko zdolne
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Dziecka
Dzień Kobiet
Dzień Matki i Ojca  
Dzień Nauczyciela
Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (multimedia)
Edukacja czytelnicza i medialna. Cz. 1
Edukacja czytelnicza i medialna. Cz. 2
Edukacja czytelnicza i medialna (zbiory audiowizualne)

Edukacja międzykulturowa
  
Edukacja międzykulturowa (zbiory audiowizualne)

Edukacja przedszkolna (zbiory audiowizualne)
Edukacja regionalna - Lubelszczyzna (zbiory audiowizualne)

Edukacja regionalna i ekologiczna Lubelszczyzny (zbiory audiowizualne)
Edukacja w szkole podstawowej (zbiory audiowizualne)
Edukacja wczesnoszkolna (zbiory audiowizualne)
Edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna (zbiory audiowizualne)
Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży (zbiory audiowizualne) 
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza
Empatia
Etyka zawodu nauczyciela 

Eurosieroctwo 
Film polski
Filmy biograficzne - dokumentalne
Filmy biograficzne - fabularne

Folklor w zbiorach PBW w Lublinie
Fryderyk Chopin
Gamifikacja e edukacji  

Gry edukacyjne (zbiory audiowizualne)
Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji elementarnej
Gry i zabawy w procesie dydaktycznym [za lata 2004-2013]
Gry planszowe - wykorzystanie w edukacji   
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) (zbiory audiowizualne)
Higiena w placówkach oświatowych 
Historia muzyki jazzowej
Historia muzyki rockowej
Integracja percepcyjno-motoryczna
Inteligencja emocjonalna 
Internet - korzyści i zagrożenia (zbiory audiowizualne)
Internet - źródłem zagrożeń dla rozwoju dzieci i młodzieży
Jak napisać pracę dyplomową? 

Janusz Korczak (1878-1942) 
Jazz

Jedynactwo
Jedenasty listopada - Święto Niepodległości
Jesień życia
Kariera zawodowa 

Kochanowski Jan (zbiory audiowizualne)
Kompetencje kluczowe - połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji
Kompetencje kluczowe - nauczanie 
Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori 

Konopnicka Maria (1842-1910) (zbiory audiowizualne)
Konstytucja 3 Maja - materiały repertuarowe dla szkół
Kościuszko Tadeusz (1746-1817)

Kształcenie ustawiczne 
Lekcja jako podstawowa forma kształcenia 
Leworęczność 
Logopedia 

Macierzyństwo

Manipulacja w środkach masowego przekazu
Marginalizacja społeczna  
Marketing w bibliotece

Metoda projektów w nauczaniu 

Metody aktywizujące 
Metody aktywizujące w nauczaniu [2015-2018] 
Metody badań pedagogicznych
Metody badań psychologicznych 

Mickiewicz Adam (1798-1855) (zbiory audiowizualne)
Mikołajki - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół

Mobbing
Motywacja do uczenia się 

Multimedia w edukacji[2006-2010] 
Multimedia w edukacji[2011-2019] 
Muzyka rozrywkowa
Muzykoterapia (multimedia) 
Nagroda i kara w wychowaniu

Nauczanie retoryki 
Neuropsychologia 
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży [za lata 2006-2015]

Niepełnosprawni - z nami, czy obok nas? (zbiory audiowizualne)
Niepowodzenia szkolne
Nieśmiałość

Nowe formy uzależnień wśród dzieci i młodzieży 

Nowe wychowanie w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej 
 
Obserwacja lekcji 

Ocena osiągnięć uczniów [za lata 2005-2014]

Ojcostwo [za lata 2011-2018]

Opieka nad osobami starszymi

Osoby niepełnosprawne - Z nami czy obok nas (zbiory audiowizualne)
Otwarte zasoby edukacyjne  
Patron szkoły
Pierwszy dzień wiosny
Piłsudski Józef(1867-1935) (zbiory audiowizualne)
Początek roku szkolnego
Podstawy przedsiębiorczości (zbiory audiowizualne)
Poezja – nauczanie w szkole średniej/ponadpodstawowej 
Polscy psycholodzy i pedagodzy - biografie
Polski wrzesień 1939 r. (zbiory audiowizualne)

Popularyzacja czytelnictwa
 

Poradnictwo zawodowe w szkole 
Postawy rodzicielskie  
Powstanie styczniowe 1863 (zbiory audiowizualne)
Praca domowa ucznia

Praca dyplomowa – jak napisać? 
Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 
Prawa dziecka - prawa ucznia (2008-2013)
Prawo autorskie
Problematyka wychowawcza - poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny (multimedia) 
Problemy narkomanii wśród dzieci i młodzieży
Problemy nastolatków (multimedia) 
Profilaktyka w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (multimedia) 
Profilaktyka zagrożeń (zbiory audiowizualne) 
Przemoc w mediach
Przemoc wobec kobiet 

Przysposobienie biblioteczne
Psychologiczne kompetencje nauczyciela czynnikiem pozytywnego funkcjonowania w środowisku szkolnym

Psychomanipulacja - perswazja czy przemoc

Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu [za lata 2006-2012]

Rej Mikołaj (1505-1568) (zbiory audiowizualne)
RODO - ochrona danych osobowych w oświacie
Rozwój społeczny dziecka 
Rysunek dziecka narzędziem diagnozy psychologicznej 
Sekty 

Sienkiewicz Henryk (1846-1916) (zbiory audiowizualne)
Słowacki Juliusz (1809-1849) (zbiory audiowizualne)
Specyficzne trudności w nauce - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
Starość – psychologia, ludzie starzy, starzenie się społeczeństwa 

Stres i radzenie sobie z nim
Subkultury młodzieżowe
System szkolenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce
Szkolnictwo zawodowe
Szkoła – bezpieczna przystań 

Sztuka filmowa i teatralna (zbiory audiowizualne)
Sztuka ORIGAMI w nauczaniu
Ślubowanie klas pierwszych
Świetlice szkolne  
TIK w nauczaniu 
Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów klas początkowych oraz ich usprawnianie
Trudności w uczeniu się (zbiory audiowizualne)
Twórcza aktywność dziecka a metody dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych [2010-2018] 
Uczucia i emocje. Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży 
Walentynki - materiały repertuarowe dla szkół
Wielkanoc - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół
Wolontariat i wolontariusze [za lata 2010-2017]

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu 

Współdziałanie w szkolnictwie 

Wychowanie do wartości 

Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (multimedia)
 
Wychowanie patriotyczne
Wychowanie patriotyczne (zbiory audiowizualne)
Wychowanie seksualne w rodzinie i szkole

Wychowanie w rodzinie [za lata 2010-2016]

Wykorzystanie internetu w nauczaniu

Wypalenie zawodowe [za lata 2010-2016]

Zachowania ryzykowne młodzieży 
Zaduszki i Święto Zmarłych - zwyczaje, obyczaje, materiały repertuarowe dla szkół
Zakończenie roku szkolnego
Zapobieganie i zwalczanie przemocy w szkole 

Zarządzanie szkołą

Zdalne nauczanie 
Zestawienie bibliograficzne materiałów audiowizualnych o Janie Pawle II 
Żydzi na Lubelszczyźnie