WYKAZ

czasopism

w prenumeracie bieżącej

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

 im. KEN w Lublinie

Filii w Opolu Lubelskim

 

„Alkoholizm i Narkomania”

Kwartalnik o charakterze interdyscyplinarnym – publikowane są tu artykuły z zakresu problemów zawiązanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Celem pisma jest rozszerzanie i integracja środowiska badawczego.

„Ad rem”

Pismo Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Publikuje materiały dotyczące reformy oświaty, metodyki nauczania, awansu zawodowego nauczycieli, oraz regionalia.

„Aura”

Miesięcznik popularno-naukowy, poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleb i racjonalną gospodarkę odpadami. Każdy numer czasopisma zawiera Dodatek ekologiczny dla szkół prezentujący scenariusze zajęć i programy edukacji ekologicznej.

„Biblioteka w Szkole”

Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny i informacyjny zawierający wskazówki warsztatowe głównie z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, konspekty zajęć, scenariusze imprez szkolnych, zestawienia bibliograficzne.

„Biologia w Szkole”

Dwumiesięcznik przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli różnych typów szkół. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych oraz dorobek dydaktyki przedmiotu. Dwumiesięcznik zawiera rozdziały: Uczymy przyrody, Biologia w gimnazjum, Biologia w liceum, w których nauczyciel może znaleźć ciekawe rozwiązania metodyczne.

„Chemia w Szkole”

Czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli różnych typów szkół. Dwumiesięcznik zawiera publikacje z zakresu metodyki nauczania przedmiotu oraz upowszechnia najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii.

„Dyrektor Szkoły”

Miesięcznik adresowany do oświatowej kadry kierowniczej oraz administracji oświatowej. Stanowi kompendium wiedzy o zarządzaniu szkołą, dużo miejsca poświęca kwestiom administracyjnym, finansowym, kadrowym, polityce edukacyjnej oraz jakości w edukacji. Autorzy artykułów dzielą się własnym doświadczeniem i wskazują szereg praktycznych rozwiązań.

„Edukacja”

Kwartalnik  Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie poświęcony współczesnym problemom kształcenia i wychowania oraz perspektywom rozwoju oświaty. Czasopismo zawiera min. działy: Studia, Badania, Książki i czasopisma, Doświadczenia i propozycje.

„Edukacja i Dialog”

Miesięcznik prezentujący kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki w kraju i za granicą. Animuje ruch uspołecznienia szkół, promuje nowatorstwo pedagogiczne, propaguje dialog społeczny w szerokim znaczeniu.

„Fizyka w Szkole”

Czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli. Dwumiesięcznik publikuje materiały z zakresu nauczania fizyki i astronomii, popularyzuje najnowsze osiągnięcia obu nauk.

„Geografia w Szkole”

Dwumiesięcznik dla nauczycieli publikujący artykuły, notatki naukowe, recenzje z dziedziny geografii i nauk pokrewnych. Prezentuje zagadnienia współczesnej geografii, zawiera scenariusze i konspekty zajęć

„Głos Nauczycielski”

Tygodnik społeczno-oświatowy ZNP. W czasopiśmie poruszane są zagadnienia oświaty i wychowania w Polsce, sprawy organizacyjne ZNP i socjalno-bytowe jego członków.

„Język Polski w Gimnazjum”

„Język Polski w Szkole dla klas IV-VI”

„Język Polski w Liceum”

Kwartalniki Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach, poświęcone zagadnieniom metodycznym na poszczególnych etapach kształcenia. Czasopisma zawierają rozdziały dotyczące teorii i praktyki kształcenia polonistycznego, edukacji czytelniczej i medialnej oraz scenariusze, recenzje, opinie. Struktura czasopism łączy dwie płaszczyzny kształcenia: merytoryczną i metodyczną.

„Języki Obce w Szkole”

Dwumiesięcznik adresowany jest do nauczycieli języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i łacińskiego we wszystkich typach szkół. Dostarcza informacji z dydaktyki i metodyki, językoznawstwa i psycholingwistyki.

„Lider”

Miesięcznik promujący wiedzę o zdrowiu i zdrowym stylu życia. Interdyscyplinarne treści publikacji sprawiają, że adresatem pisma są zarówno nauczyciele wychowania fizycznego jak również lekarze i  pielęgniarki.

„Matematyka”

Dwumiesięcznik przeznaczony dla nauczycieli matematyki. Prezentuje nowoczesne rozwiązania dydaktyczne, informuje o wymaganiach stawianych na egzaminach na wyższe uczelnie, tematach olimpiad matematycznych. Publikuje rozkłady materiału nauczania oraz przykłady rozwiązań metodycznych.

„Nauczanie Początkowe”

Kwartalnik Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach poświęcony problematyce nauczania zintegrowanego. Zawiera scenariusze zajęć, programy edukacyjne oraz rozważania teoretyczne z zakresu nauczania początkowego.

„Nowa Szkoła”

Miesięcznik społeczno-pedagogiczny. Jedno z najważniejszych czasopism dotyczących nauczania i wychowania w szkole. Poświęca wiele uwagi polityce oświatowej, nowatorstwu pedagogicznemu w kraju i za granicą, tematyce nauczycielskiej i uczniowskiej.

„Nowe Książki”

Miesięcznik zalecany do użytku w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Zawiera recenzje nowości z literatury pięknej i popularno-naukowej.

„Opieka, Wychowanie, Terapia”

Pismo metodyczno-teoretyczne poświęcone problemom profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kwartalnik zawiera takie działy jak: Sytuacja dziecka, Metodyka pracy, Samokształcenie, Z doświadczeń.

„Polonistyka”

Miesięcznik dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych i średnich. Na łamach czasopisma prezentowane są treści zebrane w następujących działach: Horyzonty polonistyki, Tajniki warsztatu, Spotkania, Recenzje i przeglądy. Czasopismo informuje o aktualnym dorobku naukowym w dziedzinie językoznawstwa, teorii i historii literatury. Analizuje programy i podręczniki, publikuje artykuły metodyczne, prezentuje doświadczenia nauczycieli.

„Poradnik Bibliotekarza”

Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Periodyk dla bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych. Informuje o aktualnościach w środowisku bibliotekarskim. Zamieszcza scenariusze lekcji bibliotecznych, wystaw, imprez oraz zestawienia bibliograficzne.

„Praca Socjalna”

Kwartalnik przeznaczony dla pracowników socjalnych a także wykładowców i studentów kierunków pedagogicznych. Czasopismo informuje o zmianach w przepisach prawnych, zawiera projekty ustaw, prezentuje nowe programy pomocowe oraz wskazówki przydatne w pracy socjalnej.

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”

Miesięcznik adresowany do szerokiego grona wychowawców, pedagogów i instytucji opiekuńczo-wychowawczych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych i nauczycieli. Materiał prezentowany jest w działach: Aktualne problemy opieki i wychowania, Diagnozy, Doświadczenia, propozycje metodyczne, Z tradycji, Seminaria i narady, Informacje i recenzje.

„Remedium”

Miesięcznik wydawany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Treść czasopisma dotyczy profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia.

„Szkoła Specjalna”

Dwumiesięcznik poświęcony pedagogice specjalnej, prezentuje rozprawy ogólne poświęcone różnym aspektom pracy pedagoga z osobami niepełnosprawnymi oraz stałe działy tematyczne jak : Zasłużeni dla pedagogiki specjalnej, Z praktyki pedagogicznej, Sprawozdania i oceny.

„Wiadomości Historyczne”

Czasopismo metodyczne dla nauczycieli poświęcone historii Polski i historii powszechnej. Dwumiesięcznik zawiera propozycje scenariuszy zajęć oraz stałe działy tematyczne: Z zagadnień dydaktycznych, Z badań historyków.

„Wszystko dla Szkoły”

Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli. Zawiera scenariusze lekcji (propozycje metodyczne opracowane wg najnowszych standardów nauczania), materiały repertuarowe związane z uroczystościami szkolnymi oraz świętami, artykuły teoretyczne.

„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”

Miesięcznik skierowany do nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia. Zawiera propozycje metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, zajęć z gimnastyki korekcyjnej i szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia.

„Wychowanie Muzyczne w Szkole”

Dwumiesięcznik przeznaczony dla nauczycieli muzyki oraz instruktorów prowadzących zespoły wokalne i instrumentalne w szkołach i placówkach oświatowych. Zawiera materiały metodyczne z dziedziny muzyki i dziedzin pokrewnych.

„Wychowanie na co Dzień”

Miesięcznik ogólnopedagogiczny adresowany do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, animatorów pracy oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, pedagogów specjalnych i terapeutów oraz studentów. Zawiera wkładkę metodyczną prezentującą konspekty i scenariusze zajęć oraz programy autorskie.

„Wychowanie w Przedszkolu”

Miesięcznik dla nauczycieli przedszkoli. Zawiera scenariusze zabaw i zajęć, prezentuje propozycje współpracy z rodzicami, informuje o najnowszych trendach w edukacji przedszkolnej.

„Wychowawca”

Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich. Zamieszcza artykuły popularno-naukowe o problematyce wychowawczej, oświatowej, dydaktycznej i katechetycznej, eseje pedagogiczne, felietony, porady prawne homilie i modlitwy wspomagające wychowawców i katechetów różnych typów szkół.

„Życie Szkoły”

Miesięcznik pedagogiki wczesnoszkolnej adresowany do nauczycieli nauczania zintegrowanego. Zawiera stałe działy: Artykuły i rozprawy, Praktyka szkolna, Informacje i poglądy.

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów

 

Strona tytułowa