WYPALENIE ZAWODOWE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 
1.     AOUIL BASSAM: Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli szkół specjalnych / Bassam Aouil, Mariana Komniczak-Tietze. W: Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / pod red. Małgorzaty Kościelskiej [i in.]. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

2.     BERNSTEIN Albert J. , ROZEN Sydney Craft : Trudni współpracownicy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

3.     BINIĘDA Ewa: Zespół "wypalenia się" u nauczycieli // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Red. Czesław Kossakowski, Marzena Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT"

4.     BLANC Pascale, de JONGE Jan, SCHAUFELI Wilmar : Stres zawodowy a zdrowie pracowników // W: Psychologia pracy i organizacji / Red. Nik Chmiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

5.     CHRZANOWSKA IWONA: Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej / Iwona Chrzanowska. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego.

6.     DYLĄG Anna : "Wypalenie" zawodowe i ożywienie kariery // W: CZŁOWIEK i psychologia / [aut. Krzysztof Bąk [i in.] ; [oprac. i red.] Justyna Robakiewicz. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydaw. Park, 2005. - S. 422-426  

7.     FENGLER Jorg : Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. - 207 s.

8.     GAŚ Zbigniew : Stres i syndrom wypalenia w pracy nauczyciela // W: Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczyciela. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2001

9.     GAŚ Zbigniew Bronisław : Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. - S. 24-31 : Stres i syndrom wypalenia w pracy nauczyciela

10. GLISZCZYŃSKA Xymena : Utrata wiary w skuteczność wysiłku pracy // W: Motywacja do pracy. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1981

11. GÓRSKA IWONA: Wypalenie zawodowe nauczycieli / Iwona Górska. W: Nauki pedagogiczne : z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, pedeutologii, nauk współdziałających. Z. 3. Włocławek : WSHE, 2001 (Zeszyty Naukowe WSHE. Seria C. T. 9).

12. HALL Carol, HORNBY Garry : Jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia
// W : HORNBY Garry, HALL Eric, HALL Carol : Nauczyciel wychowawca. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

13. HAŁAJ JOANNA BARBARA: Kompetencje interpersonalne a syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli / Joanna Barbara Hałaj. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuźmy [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej. 

14. HAŁAJ JOANNA BARBARA: Stres organizacyjny a syndrom wypalenia zawodowego w grupie zawodowej nauczycieli / Joanna Barbara Hałaj. W: Edukacja – szkoła – nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2005. 

15. JOHNSTON Joni E. : Wypalenie się // W: Psychologia dla żółtodziobów, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o ... - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2004

16. KIJOWSKA Iwona : Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli a ich kompetencje społeczne // W : Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - S. 301-314

17. ONISZCZENKO Włodzimierz : Stres to brzmi groźnie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

18. PERZ KATARZYNA: Agresja jako reakcja na stres u nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym / Katarzyna Perz W: Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2007.

19. POPLUCZ Jan : Konsekwencje konfliktów // W: Konflikty w zespołach nauczycielskich :wpływ konfliktów na funkcję pedagogiczną szkoły. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973

20. RONGIŃSKA Tatiana, GAIDA Werner A.: Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2001. - 79 s.

21. RONGIŃSKA TATIANA: Wczesna profilaktyka wypalenia zawodowego wśród przyszłych nauczycieli / Tatiana Rongińska. W: Osoba, edukacja, dialog. T. 2 / pod red. Marii Ledzińskiej [i in.]. Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002. 

22. SEKUŁOWICZ MAŁGORZATA: Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz. Wrocław : Wydaw. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005.

23. SEKUŁOWICZ MAŁGORZATA: Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną : przyczyny – symptomy – zapobieganie – przezwyciężanie / Małgorzata Sekułowicz. Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002

24. SĘK HELENA: Wypalenie zawodowe u nauczycieli : uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: Wypalenie zawodowe : przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

25. Szkoła a wypalenie zawodowe / red. Jan Kropiwnicki . Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999

26. TERELAK Jan F. : Koncepcje "wypalenia się zawodowego" jako próba wyjaśnienia mechanizmu chronicznego stresu zawodowego // W: Psychologia stresu. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2001

27. TUCHOLSKA STANISŁAWA: Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska. Lublin : Wydaw. KUL

     28. TURSKA ELŻBIETA: Stres a wypalenie zawodowe nauczycieli // W : Bliżej emocjii II. / pod red. Agaty Błachnio i                   Anety Przepiórki. - Lublin : Wydaw. KUL, 2008

29. WYPALENIE zawodowe // W: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3. / Red. naukowy Jan Strelau - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000

30. WYPALENIE zawodowe : przyczyny, mechanizmy, zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004

31. ŻŁOBICKI Wiktor: Nauczycielski niebyt : o syndromie wypalenia zawodowego // W: Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

1.     Aby światło nie zagasło - czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego / Bibik Renata // Wszystko dla Szkoły 2002, nr 9, s. 1-4

2.     Analiza czynników wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół średnich / Anna Krawulska-Ptaszyńska // Przegląd Psychologiczny. 1992 nr 3, s.403-410

3.     Autorytet nie koszem zdrowia! / Taradejna Beata // Edukacja i Dialog 2005, nr 3, s. 10-12

4.     Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego / Maria Kliś, Joanna Kossewska // Psychologia Wychowawcza. 1998 nr 2, s.125-140

5.     Cienie i szarości nauczycielskiego dnia codziennego / Malinowski Jan // Wychowanie na co Dzień 2001, nr 9, s. 3-8

6.     Efektywne szkoły a zdrowie nauczycieli / Klaus Johann Jacobs // Dyrektor Szkoły. 1997 nr 1, s.31-35

7.     Gdy braknie energii i chęci do pracy ... / Waldemar Kozłowski. // Nowa Szkoła 2005 nr 9, s.31-35

8.     Jak Feniks z popiołów : czyli syndrom wypalenia zawodowego / Bilska Ewa // Niebieska Linia 2004, nr 4, s. 3-7

9.     Jak radzić sobie z syndromem wypalenia / Andrzej Jedynak // Gestalt 1992 nr 5 s.26-28

10. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym / Anna Gawkowska // Głos Nauczycielski 2005 nr 34, s.14

11. Konieczne jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska // Nowa Szkoła 2006 nr 2, s.18-25

12. Mity i fakty (Problemy z utrzymaniem autorytetu jedną z przyczyn wypalenia zawodowego nauczycieli) / Taradejna Beata // Głos Nauczycielski 2004, nr 44, s. 10

13. Młodzi wypaleni, czyli ekologia za biurkiem / Belzyt Joanna // Wychowanie na co Dzień 2003, nr 10/11, s. 24-25

14. Nauczyciel kończący karierę zawodową / Lazarova Bohumira // Dyrektor Szkoły 2007, nr 3, s. 14-18

15. Nauczycielu, nie daj się wypalić! / Bożena Będzińska-Wosik // Dyrektor Szkoły 2003 nr 7/8, s.47-48

16. Nauczycielu, nie nudź się! / Agnieszka Niezgoda // Polityka 2004 nr 37, s.82-84

17. Nie budujmy w wyobraźni katastrof / Stanisław Orłowski ; rozm. przepr. Beata Igielska // Głos Nauczycielski 2004 nr 28, s.4

18. Nie daj się wypalić / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła 2001 nr 10, s. 21-23

19. Nie ma szkoły bez stresu - także dla nauczycieli / Libera Karolina // Edukacja i Dialog 1998, nr 8, s. 52-55

20. Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego służby więziennej / Nawój Józef // Opieka, Wychowanie, Terapia 2000, nr 4, s. 19-23  

21. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska // Ruch Pedagogiczny 2005 nr 3/4, s.31-46

22. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny 2005 nr 3/4, s.47-54

23. Pracować z entuzjazmem : lekcja 9 rok szkolny 2005/2006 / Dzierzkowska Irena // Dyrektor Szkoły 2006, nr 5, dod. s. I-VIII

24. Przyczyny zniechęcające nauczycieli w-f do wykonywania zawodu / Niegowska Wiesława // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2003, nr 1, s. 29-35

25. Realistki zdołowane / Halina Drachal // Głos Nauczycielski 2007 nr 12, s.12

26. Ryzyko wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tucholska // Psychologia w Szkole 2004 nr 2, s.95-108

27. Są nawet szczęśliwi nauczyciele / Czemierowska Ewa, Soboń Jadwiga // Psychologia w Szkole 2005, nr 4, s. 83-90

28. Skazani na wypalenie? / Chodkiewicz Jan // Remedium 2006, nr 1, s. 21-23

29. Spaleni pracą / Kaczyńska-Maciejowska Renata // Charaktery 2003, nr 9, s. 47-49

30. Spaleni szkołą / Selewant Katarzyna // Charaktery 2004, nr 9, s. 37-38

31. Stan wypalenia / Andrzej Twardowski // Głos Nauczycielski 1996 nr 27, dod. nr 10, s.1-3

32. Stres w pracy a wypalenie zawodowe / Ewa Proch-Masłowska // Problemy Narkomanii 2005 nr 4, s.70-72

33. Syndrom "wypalenia się sił" u nauczycieli dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo / Miłkowska Grażyna // Szkoła Specjalna 1989, nr 5, s. 323-330

34. Syndrom czarnego poniedziałku. Najpierw pracoholizm, później wypalenie zawodowe Podgórska Joanna // Polityka 2001, nr 41, s. 81-83

35. Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut // Szkoła Specjalna 2003 nr 2, s.73-82

36. Syndrom wypalenia zawodowego a tożsamość płciowa nauczycielek / Eugenia Mandal // Psychologia Wychowawcza 1999 nr 1, s.27-33

37. Temperamentalne i osobowościowe determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli / Lucyna Golińska, Waldemar Świętochowski // Psychologia Wychowawcza 1998 nr 5, s. 385-398

38. Udawanie umarłego. Biologia i główne symptomy wypalenia zawodowego. / Perski Aleksander // Charaktery 2004, nr 11, s. 49-50

39. Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych / Zbyrad Teresa // Praca Socjalna 2006, nr 1, s. 3-26

40. Wypaleni ludzie / Świętochowski Waldemar // Charaktery 2001, nr 1, s. 42-43

41. Wypalenie bez ognia / Świętochowski Waldemar // Charaktery 2000, nr 11, s. 26-27

42. Wypalenie na własne życzenie / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła 2001 nr 10, s.19-20

43. Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? / Zawodowska Janina // Dyrektor Szkoły 2007, nr 4, s. 9-10  

44. Wypalenie zawodowe / Anna Olech // Remedium 1999 nr 2, s.7-9

45. Wypalenie zawodowe / Moczydłowska Joanna // Problemy Alkoholizmu 2002, nr 1, s. 22-23

46. Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Szmagalski Jerzy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004, nr 4, s. 3-12

47. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Czaban Jolanta // Nowa Szkoła 2002, nr 8, s. 25-29

48. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Dzierzkowska Irena // Dyrektor Szkoły 2007, nr 3, dod. s. I-VIII  

49. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Tomal Violetta // Nowa Szkoła 2002, nr 8, s. 18-24

50. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Violetta Tomal // Nowa Szkoła 2002 nr 8, s.18-24

51. Wypalenie zawodowe nauczycieli. Lekcja 7/18 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły 2007 nr 3, dod. s. I-VIII

52. Wypalenie zawodowe u nauczycieli / Krawulska-Ptaszyńska Anna // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1996, nr 8, s. 9-12

53. Wypalenie zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego / Maja Piotrowska // Edukacja Dorosłych 2006 nr 1/2, s.45-56

54. Wypalenie zawodowe wychowawców / Polkowski Tomasz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 10, s. 29-35

55. Wypaleniu zawodowemu można zapobiec / Walczykowska Karolina K // Edukacja i Dialog 2007, nr 1, s. 17-20  

56. Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Pec Katarzyna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005, nr 6-7, s. 28-33  

57. Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Poświatowska Monika, Styrnik Ewa // Wychowawca 2006, nr 10, s. 24  

 

Oprac. Katarzyna Kapek

 

Lubartów 2009