STARZENIE SIĘ CZŁOWIEKA - GERONTOLOGIA

 

 

Wydawnictwa zwarte:

 

Ze zbiorów PBW Filii w Lubartowie

 

1.                  Być zawsze młodym / Robert Bristol. – Warszawa : „W.A.B.”, 1994. – 299 s.

2.                  Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej / Adam Alfred Zych. – Katowice : „Śląsk”, 1999. – 163 s.

3.                  Ćwiczenia fizyczne i rehabilitacja dla osób starszych w warunkach domowych / Andrzej Jedynacki. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 190 s.

4.                  Encyklopedia seniora. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1989. – 826 s.

5.                  Fazy życia zawodowego i rodzinnego / Halina Worach – Kardas. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 223 s.

6.                  Gerontoseksuologia / Igor Felstein. – Warszawa : PWN, 1072. – 171 s.

7.                  Nowe życie po sześćdziesiątce / Kinga Wiśniewska – Roszkowska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. – 182 s.

8.                  Oblicza starości : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Stefan Klonowicz. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1079. – 253 s.

9.                  Pora przejściowa : czyli o przekwitaniu kobiet / Gail Sheeby. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1994. – 150 s.

10.             Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku / Halina Szwarc, Teresa Wolańska, Tadeusz Łobożewicz. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 154 s.

11.             Rozwój biologiczny człowieka / Napoleon Wolański. – Warszawa : PWN, 1983. – 707 s.

12.             Seks i miłość po sześćdziesiątce : poradnik dla kobiet / Matti Gershenfeld, Judith Newman. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1994. – 230 s.

13.             Sprawy ludzkie / Jan Szczepański. – Warszawa : Czytelnik, 1980. – 290 s.

14.             Wiek a aktywność życiowa / Irene Gore. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980. – 127 s.

15.             Zdrowie i długowieczność / Kinga Wiśniewska – Roszkowska. – Warszawa : „Wiesza Powszechna”, 1995. – 209 s.

16.             Życie bez starości : młode ciało, ponadczasowy umysł / Deepak Chora. – Warszawa : „Książka i Wiedza”. – 279 s.

 

 

Ze zbiorów PBW w Lublinie

 

1.      Adaptacja psychiczna osób w podeszłym wieku do warunków życia / Tomasz Sękowski. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1993. – 98 s.

2.      Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka / Tom Kirkwood. – Kielce : „Charaktery”, 2005. – 310 s.

3.      Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. – 245 s.

4.      Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Olga Czerniawska. – Łódź : Wydaw. Łódzkiej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. – 206 s.

5.      Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze / Jerzy Halicki. – Białystok : „Trans Humana”, 2000. – 184 s.

6.      Gerontologia społeczna i oświatowa / Zofia Szarota. – Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2004. – 106 s.

7.      Jak starzeć się z radością / Ruth Morrison. – Kielce : „Jedność”, 2000. – 103 s.

8.      Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych / Piotr Błędowski. – Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, 2002. – 262 s.

9.      Ludzie starzy w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Jerzego Halika. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002. – 173 s.

10. Mowa ludzi u schyłku życia / Waldemar Tłokiński. – Warszawa : PWN, 1990. – 180 s.

11. Poczucie bezpieczeństwa a osobowościowe wyznaczniki adaptacji do starości / Grażyna Łój. – Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. – 105 s.

12. Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – 182 s.

13. Pomoc psychologiczna / Tomasz Sękowski. – Lublin : Fundacja „Gniazda Rodzinne”, 1991. – 63 s.

14. Pomoc psychologiczna i możliwości adaptacyjne człowieka / Tomasz Sękowski. – Lublin „Print 6”, 1994. – 170 s.

15. Program rekreacji ruchowej osób starszych : skrypt dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji ruchowej / Ewa Kozdroń. – Warszawa : Wydawnictwa AWF, 2004. – 76 s.

16. Przeciw samotności / pod red. Jolanty Twardowskiej – Rajewskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. – 124 s.

17. Psychologia w służbie człowieka : wybór materiałów XXIII Zjazdu Naukowego (Katowice, wrzesień 1977r.) / pod red. Zofii Ratajczak. – Warszawa : PWN, 1980. – 234 s.

18. Rola aktywności kulturalno – oświatowej w adaptacji do starości / Agata Chabor. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. – 199 s.

19. Słownik gerontologii społecznej / Adam Alfred Zych. – Warszawa : „Żak”, 2001. – 326 s.

20. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna / pod red. Marii Kuchcińskiej. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. – 159 s.

 

 

Z różnych źródeł

 

1.      „Trzeci wiek” : szanse – możliwości – zagrożenia / pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego i Aldony Chrapkowskiej-Zielińskiej. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000. – 186 s.

2.      Aktywna długowieczność / Aleksander A. Mikulin. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1984. – 118 s.

3.      Aktywność fizyczna w promocji zdrowego starzenia / Danuta Szołtynis, Tomasz Kochańczyk. – Warszawa : TKKF ZG, 1997. – 36 s.

4.      Badania kliniczne w geriatrii / Francis I. Baird, Thomas G. Judge – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1984. – 98 s.

5.      Bioenergetyka, starzenie się i rak /  Zbigniew Srebro, Henryk Lach. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1998. – 87 s.

6.      Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne / pod red. Adam A. Zycha. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2001. – 167 s.

7.      Długowieczność : mity i rzeczywistość / Stefan Ball. – Warszawa : „Medyk”, 1996. – 134 s.

8.      Dodać zdrowia do lat : krótki poradnik, jak być zdrowym w starszym wieku / Gill Garrett. – Warszawa : Med. Tour Press International. Wydaw. Medyczne, 1994. – 152 s.

9.      Doktorze, jak powstrzymać czas? : dolegliwości wieku dojrzałego / Isadore Rosenfeld. – Warszawa : „Świat Książki”, 2000. – 351 s.

10. Ergonomiczne aspekty zatrudnienia ludzi starszych w przemyśle / Stanisław Szumpich. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1984. – 160 s.

11. Farmakoterapia geriatryczna / pod red. Wojciecha Pędicha i Zbigniewa Szreniawskiego. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1998. – 319 s.

12. Historia starości : od Montaigne’a do pierwszych emerytur / Jean-Pierre Bois. – Warszawa : „Wolumen”, 1996. – 326 s.

13. Jak i dlaczego się starzejemy / Leonard Hayflick. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1998. – 315 s.

14. Jak przeżyć nasze życie czyli o mechanizmach starzenia / Michael Fossel. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1999. – 350 s.

15. Katon Starszy o starości / Marek Tulliusz Cyceron. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1995. – 129 s.

16. List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku / Jan Paweł II. – Poznań : „Pallotinum”, 1999. – 35 s.

17. Ludzie starzy / Wojciech Pędach. – Warszawa : CRSS, 1996. – 67 s.

18. Ludzie starzy i starość w polityce społecznej / Barbara Szatur – Jaworska. – Warszawa : „Aspra-Jr”, 2000. – 200 s.

19. Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze / Leon Dyczewski. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1994. – 125 s.

20. Mózg a starzenie / Joanna B. Strosznajder, Mirosław J. Mossakowski. – Warszawa : Upowszechnianie Nauki-Oświata „UN-O”, 2001. – 198 s.

21. O godną starość : refleksje człowieka wierzącego / Eugeniusz Weron. – Poznań : „Pallotinum”, 2000. – 82 s.

22. Pedagogika jesieni : problemy wychowawcze ludzi starszych / pod red. Janusza Homplewicza. – Rzeszów : Poligrafi Wyższego Seminarium Duchownego, 2003. – 183 s.

23. Poczucie bezpieczeństwa a osobowościowe wyznaczniki adaptacji do starości / Grażyna Łój. – Częstochowa : Wydaw. WSP, 2001. – 105 s.

24. Pod wieczór życia / Paul Tournier. – Warszawa : „PAX”, 1980. – 264 s.

25. Podręcznik geriatrii dla lekarzy / Wojciech Pędach, Bogna Żakowska – Wachelko. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1988. – 335 s.

26. Pomoc społecznych wobec potrzeb starszych na wsi / Jan Łopato. – Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych, 1991. – 272 s.

27. Potrzeby zdrowotne ludzi starszych / Gill Garrett. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1990. – 161 s.

28. Praca ludzi starszych / Piotr Krasucki. – Warszawa : Inst. Wydaw. CRZZ, 1979. – 68 s.

29. Profile starości / pod red. Lidii Leońskiej i Zbigniewa Woźniaka. – Poznań : Wydaw. Miejskie. Urząd Miasta Poznania. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 2000. – 201 s.

30. Psychogeriatria : wprowadzenie do psychiatrii wieku podeszłego / Brice Pitt. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1986. – 226 s.

31. Psychologia starzenia się i starości / Maria Sułowska. – Warszawa : PWN, 1989. – 352 s.

32. Psychologiczne problemy starzenia się człowieka / Józef Rembowski. – Warszawa : PWN, 1984. – 150 s.

33. Radości i smutki jesieni życia / Kurt Rómmel. – Kraków : Wydaw. WAM, 2003. – 137 s.

34. Rola procesów starzenia w powstawaniu choroby Parkinsona / Krystyna Ossowska. – Kraków : IF PAN, 1997. – 25 s.

35. Rozważania o życiu ludzkim / Stefan Kaczmarek. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1979. – 162 s.

36. Społeczne kwestie starości / red. Barbara Rysz – Kowalczyk. – Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych, 1991. – 149 s.

37. Społeczno ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce / Krystyna Stolarczyk. – Warszawa : SGPiS, 1985. – 210 s.

38. Starość i osobowość / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002. – 153 s.

39. Starość jako zadanie / Kinga Wiśniewska – Roszkowska.- Warszawa : „PAX”, 1989. – 149 s.

40. Starość psychospołeczna i potrzeby opieki medycznej ludzi starych : starość psychospołeczna / Joanna Starga – Piasek, Adam Lisowski, Jadwiga Suchecka. – Warszawa : SGPiS, 1985. – 213 s.

41. Starsi znaczy mądrzejsi : jak zachować przez całe życie doskonałą sprawność umysłu / Richard M. Resta. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 238 s.

42. Ten, kto patrzy z oddali… : gerontozofia czyli urok starzenia się / Claus von Wendorff. – Poznań : Kantor Wydawniczy SAWW, 1990. – 88 s.

43. U brzegów jesieni : antologia poezji polskiej o schyłku życia. – Kielce : „Jedność”, 2000. – 198 s.

44. Warunki pracy ludzi starszych w przemyśle / Stanisław Szumpich. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984. – 114 s.

45. Wiek a pełnienie ról społecznych  / Halina Worach – Kordas. – Warszawa : PWN, 1983. – 220 s.

46. Z badań nad terytorialnym zróżnicowaniem procesu starzenia się ludności w Polsce i Czechosłowacji / pod red. Zofii Zarzyckiej. – Łódź : Wydaw. UŁ, 1990. – 41 s.

47. Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego / pod red. Stefana Krzywińskiego. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993. – 271 s.

48. Zegar życia : dlaczego się starzejemy? : czy można cofnąć czas? / John J. Medina. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. – 328 s.