RESOCJALIZACJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

(ze zbiorów Filii w Lubartowie)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

1.     Dramaty ludzkiego życia : o zjawiskach patologii społecznej / Jan L. Paner. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987. – 270 s.

 

2.     Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji "Masz Szansę", 2008. – 395 s.

 

3.     Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowania / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 430 s.

 

4.     Metodyka resocjalizacji / Stanisław Górski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. – 229 s.

 

5.     Nieletni z obniżoną sprawnością umysłową w zakładzie poprawczym / Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1984. – 209 s.

 

6.     Odnowa zakładów dla nieletnich : wnioski, inspiracje, propozycje / Stanisław Jedleński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 108 s.

 

7.     Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności / Iwona Niewiadomska. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. – 615 s.

 

8.     Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 274 s.

 

9.     Poczucie własnej wartości u młodzieży / Halina Misiewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983. – 140 s.

 

10. Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości : praca zbiorowa / pod red. Adama Krukowskiego. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983. – 327 s.

 

11. Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych / Jadwiga Sikora. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 269 s.

 

12. Psychopatia / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 2000. – 243 s.

 

13. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera. - Lublin : TNKUL, 1993. – 313 s.

 

14. Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 1998. – 215 s.

 

15. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007. – 430 s.

 

16. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007. – 269 s.

 

17. Resocjalizacja w zakładzie poprawczym / Jan Szałański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 199 s.

 

18. Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2008. – 405s.

 

19. Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania resocjalizacyjnego : (materiały do ćwiczeń dla studentów III i IV roku pedagogiki resocjalizacyjnej studiów dziennych i zaocznych) / pod red. Henryka Gąsiora. - Katowice : UŚ, 1980. – 194 s.

 

20. Wychowanie innowacyjne w internacie : poradnik / Aleksander Makowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 135 s.

 

21. Wychowanie resocjalizujące : elementy metodyki i diagnostyki / Czesław Czapów. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 382 s.

22. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyk / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : "Żak", 2003. – 245 s.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

24. Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce / Andrzej Bałandynowicz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 2, s. 20-32

25. Recydywiści w zakładzie karnym-nowe rozwiązania / Paulina Baziak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, s. 42-48

26. Problemy resocjalizacji młodzieży w lubelskich domach dziecka / Halina Bejger // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 10-20

27. Program aklimatyzacji wychowanków schroniska dla nieletnich / Magdalena Bloch, Monika Monkiuk, Tomasz Wach // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 43-46

28. Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w trudnej sytuacji kontaktu społecznego / Danuta Borecka-Biernot // Szkoła Specjalna.- 2003, nr 1, s. 18-32

29. Próby humanizacji polskiej resocjalizacji / Joanna Dąbrowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 38-43

30. Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym / Joanna Dąbrowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, s. 29-35

31. Zastosowanie metody dramy w procesie resocjalizacji na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym /Alicja Dopierała // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 107-115

32. Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych / Edward Jacek Dukaczewski // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 109-113

33. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florkiewicz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 30-32

34. Marzenia wychowanków schroniska /Iwona Ewa Fukacz-Wollenberg //Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 19-24

35. Spostrzeganie działalności wychowawców przez skazanych / Jan Garczarek, Dorota Pstrąg, Józef Reman // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 53-62

36. Efektywność oddziaływań resocjalizujących w percepcji zawodowych kuratorów rodzinnych / Krzysztof Gogacz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 4, s. 29-36

37. Współczesne ujęcie celów i funkcji kary pozbawienia wolności / Krzysztof Gogacz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr  1/2, s. 20-29

38. Rola świetlic w systemie pomocy dzieciom: z doświadczeń pedagoga / Maria Honisz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 1/2, s. 22-24

39. Policyjna Izba Dziecka w systemie profilaktyki i resocjalizacji / Mirosława Jamrożek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 11-17

40. Edukacja jako metoda twórczej resocjalizacji / Mariusz Jędrzejko // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 3, s. 111-120

41. Resocjalizacja przez edukację (wiedzę) / Mariusz Jędrzejko // Problemy Narkomanii Biuletyn. - 2008, nr 2, s. 47-50

42. Problemy resocjalizacji nieletnich i młodocianych obcokrajowców (na przykładzie Niemiec) /Roman Jeraz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 27-34

43. Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce / Remigiusz Kijak //Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 37-49

44. Mediacja – skuteczne rozwiązanie / Iwona Klonowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 2, s. 32 - 34

45. Problem przestępczości nieletnich w suwalskim / Joanna Kobylińska-Szkatuła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 36-38

46. Rola i Skuteczność kurateli dla nieletnich / Anna Korpanty // Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 42-45

47. Nieletni wobec resocjalizacji. Diagnoza postaw i wybrane ich uwarunkowania / Piotr Kwiatkowski / Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 87 – 95

48. Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych /Andrzej Laskowski // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 29-34

49. Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakładowych w opinii przestępców / Agnieszka Lewicka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 34 -37

50. Możliwości utrzymania kontaktów korespondencyjnych przez skazanych i tymczasowo aresztowanych / Krzysztof Linowski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 34-39

51. Nadzór i cenzura korespondencji skazanych, tymczasowo aresztowanych: (raport z badań) / Krzysztof Linowski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 38-41

52. Zasady tworzenia indywidualnego programu oddziaływania na skazanych/ Krzysztof Linowski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 3, s. 12-14

53. Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych / Maria Łukowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 25-32

54. Turystyczna szkoła charakterów / Ryszard Makowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 19 – 23

55. Polska – Niemcy - trudności w wychowaniu są podobne / Ludwik Malinowski // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 53-55

56. Zapobieganie przestępczości wśród młodzieży w Danii / Maria Małuścicka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 34-37

57. Tory cierpienia recydywistów / Edyta Marchel- Kosiorek // Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 1/2 , s. 51-52

58. Świat w percepcji więźniów i więźniarek / Monika Marczak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 39-41

59. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 16-1

60. ,,Jugend-HilfeJugend-Strafe“ – europejska debata nad przestępczością dzieci i młodzieży / Maria Meyer // Szkoła Specjalna.- 2001, nr 5, s. 301-303

61. Praca wychowawcy w zakładzie karnym. Założenia teoretyczne a praktyka wybranej jednostki penitencjarnej / Maciej Mazur // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 42-46
62.
 Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Anna Mierzwa // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. -  2004, nr 1, s. 32 – 35

63. O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 22- 30

65. System resocjalizacyjny Glen Mills Schyl / Maciej Muskała // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 30-35 i 64

66. Strategia rozwiązywania problemów młodzieży / Teresa Nowacka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 49-50

67. Resocjalizacja a społeczna rzeczywistość wirtualna XXI wieku / Małgorzata Osuch // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 4, s. 30-33

68. Instytucja probacji jako alternatywna forma pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Barbara Pachólska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 42-44

69. Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 30-39

70. Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych: nieufność czy optymizm? / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 19-23, 59

71. Ogólne prawidłowości resocjalizacji przestępców seksualnych / Kazimierz Pospiszyl // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 5, s. 272-279

72. Program resocjalizacyjny ,,Respekt” / Kazimierz Pospiszyl // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 277-284

73. Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu / Elżbieta Potempska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 15-22

74. Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym / Lidia Pustkowiak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 46-56

75. Przestępczość osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zakładzie karnym / Lidia Pustkowiak // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 30-39

76. O mglistości języka pedagogiki resocjalizacyjnej / Lesław Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 33-38

77. Resocjalizacja – anachronizm czy nowe wyzwanie? / Lesław Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 34-36

78. Przywięzienny Dom Matki / Helena Raczek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 31-34

79. Terapia alkoholików w zakładach karnych (nowe regulacje prawne) / Kazimierz Różański // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, s. 12-14

80. Koncepcja resocjalizacji przez twórczość według Czesława Czapowa / Tomasz Rudwski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 2, s. 16-21

81. Możliwości i ograniczenia w resocjalizacji działań edukacyjno-terapeutycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków, tymczasowo aresztowanych / Dorota Rybaczyńska //  Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 45-56

82. Rola sportu jako czynnika wychowawczego w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną / Stanisław Sikora // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 3, s. 180-183

83. Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych: realizm czy utopia? / Małgorzata Sitarczyk // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 16-18

84. Problemy emocjonalne młodzieży czyli o zapotrzebowaniu na profesjonalną pomoc w zakładach resocjalizacyjnych / Małgorzata Sitarczyk , Tomasz Wach // Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 15-18

85. Propozycja działań profilaktyczno – terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym / Justyna Strykowska // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 346-361

86. Indywidualizowanie oddziaływań resocjalizacyjnych forma resocjalizacji odrębności / Paweł Szczepaniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 39-45

87. Pedagogiczna efektywność oddziaływań penitencjarnych / Paweł Szczepaniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 3, s. 37-44

88. Tematyka penitencjarna na łamach ,,Opieki Wychowania Terapii” : analiza krytyczna i rekomendacje / Paweł Szczepaniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 4, s. 30-40

89. Problemy resocjalizującego kształcenia uczniów z obniżoną sprawnością umysłową / Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 204-214

90. Specyfika nauczania resocjalizującego w szkołach zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym / Władysław Szklarski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 4, s. 25-29

91. Specyfika pracy w szkołach przywięziennych / Stanisław Tubek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 37-38

92. Czy praca socjalna może – powinna zastąpić resocjalizację? / Danuta Urbaniak-Zając // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 22-28

93. Środowiskowe hufce pracy / Daniel Wiśniewski // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 61-65

94. Jaki ma być model organizacyjny młodzieżowej placówki resocjalizacyjnej? / Tadeusz Wolan // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 61-65

95. ,,Grawitacja lotu” prawdziwe losy dziewcząt, które uciekły / Tadeusz Wolan // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 33-37

96. Reformowanie placówki resocjalizacyjnej / Tadeusz Wolan // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 25-30

97. O co toczy się gra w resocjalizacji osób bezrobotnych? Analiza roli bezrobotnego /Mariusz Wołonciej //Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 4, s. 43-60

98. Resocjalizacja poprzez działalność artystyczną. Z pogranicza teorii i praktyki / Ida Zachniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 46-48

99. Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji / Ida Zachniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 27-29

 

Oprac. Katarzyna Kapek

 

 

Lubartów 2009