Kraśnik

Dział Pedagogiczny
Biblioteki Szkolnej
Zespołu Szkół nr 2 w KraśnikuStrona główna

O bibliotece

Zbiory biblioteki

Katalogi on-line

Zestawienia bibliograficzne

Oferta usług edukacyjnych

Aktualności

Linki

Zestawienia bibliograficzne

 


CZAS WOLNY

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1976-2011


Książki:

1.                 Czas wolny / Bożena Matyjas // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 559-564   41148/I Czyt.

2.                 Czas wolny / Wiesław Ciczkowski // W: Elementarne pojęcia pedagogiki i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 42-43   40399 Czyt.

3.                 Czas wolny a zainteresowania uczniów w Edukacji wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx // W: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiem i Ewy Żmijewskiej. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – S. 268-276   43059

4.                 CZAS wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. Krzysztofa Przecławskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 321 s.   29615, 29616, 29691

5.                 Czas wolny ucznia i jego wykorzystanie / Beata Chmielewska // W: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. – Zielona Góra : Wydawnictwo WSP, 2000. – S. 117-132   41017

6.                 CZAS wolny, rekreacja i zdrowie / pod red. Wojciecha M. Kusia. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. – 110 s.   32782

7.                 Dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec oferty zagospodarowania czasu wolnego w placówkach świetlicowych / Barbara Chojnacka-Synaszko // W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod red. Ewy Grodzkiej-Mazur [et al.]. – Bielsko-Biała : Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 239-251   43067/III

8.                 Dziecko niepełnosprawne intelektualnie i jego świat wartości w czasie wolnym / Aleksandra Dziad // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. – Kraków : „Impuls”, 2002. – S. 247-253   40893

9.                 Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo / Leszek Ploch. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 230 s.   39901

10.             Miejsce czasu wolnego w pracy socjalnej / Małgorzata Orłowska // W: Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka / pod red. Józefy Brągiel i Piotra Sikory. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 103-111   41938

11.             Od próżniaczenia do zniewolenia – poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego / Maria Czerepaniak-Walczak / W: Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 2 / Ewa Murynowicz-Hetka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2007. – S. 219-236   42165/II

12.             ORGANIZACJA czasu wolnego dziecka wiejskiego : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. – 127 s.   26599

13.             Patologiczne formy spędzania czasu wolnego – wybrane subkultury młodzieżowe / Wiesław Lesner // W: Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych / red. nauk. Irina Surina. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 139-148   43036

14.             Pedagogika czasu wolnego – utopia czy konieczność / Bogusława Jodłowska // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. – Kraków : „Impuls”, 2002. – S. 233-246   40893

15.             Pedagogika kultury : studia i koncepcja / Dzierżymir Jankowski. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 157-178: Czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwania dla Edukacji kulturalnej   42207

16.             Preferowane formy wykorzystywania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu / Agnieszka Nowicka, Kamila Błażewicz // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 253-273   42215

17.             PROZDROWOTNE wykorzystanie wolnego czasu przez nauczycieli / Jerzy Rottermund [et al.] // W: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym / pod red. nauk. Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 141-149   42933

18.             Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego / Marian Brochociński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 199 s.   30843, 30844, 31095, 31096

19.             Społeczna psychologia środowiskowa / Augustyn Bańka. – Warszawa : „Scholar”, 2002. – S. 303-314: Środowisko rekreacji i czasu wolnego   Sygnatura 40731/IX

20.             W stronę pedagogiki czasu / Kazimierz Denek // W: Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Panel. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 9-44   42932

21.             Wychowanie do czasu wolnego : poszukiwanie miejsca dla „Homo ludens” w świecie „Homo faber” / Maria Czerepaniak-Walczak // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. – S. 303-324   42221/II

22.             Wychowanie do rekreacji / Kazimierz Czajkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 200 s.   29907, 29908

Artykuły z czasopism:

23.             Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski // Lider. – 2010, nr 1, s. 7-10

24.             Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. – 2007, nr 5, s. 12-18

25.             Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 12, s. 32-35

26.             Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie wolnym – kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych / Gabriela Karkoszka, Violetta Kozak, Danuta Palica // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10 s. 30-33

27.             Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym : preferencje – bariery – uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 12, s. 25-30

28.             Aktywność turystyczno-rekreacyjna przebywających w ośrodku wczasowym / Jacek Zawodny // Lider. – 2008, nr 2, s. 23-24

29.             Aktywny wypoczynek nad wodą / Aldona Zawalska, Krzysztof Zawalski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 8/9, dod. s. 2-5

30.             Aleksander Kamiński kreatorem samorealizowania się młodzieży w aktywnych formach wypoczynku / Zofia Żukowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 4, s. 4-7

31.             Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2009, nr 1-2, s. 64-65

32.             Autorski program „Żyj inaczej” / Małgorzata Wiśniewska, Hanna Kowalewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 19-21

33.             Co robi uczeń w wolnym czasie? / Małgorzata Hamada // Wychowawca. – 2003, nr 7-8, s. 31-33

34.             Czas wolny – radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 6, s. 6-10

35.             Czas wolny / Leszek Kłosiński // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 17

36.             Czas wolny / Lidia Lebioda // Wychowawca. – 2004, nr 7-8, s. 17

37.             Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1 s. 7-15

38.             Czas wolny a rozwój osobowości / Jerzy Kosiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1995, nr 4, s. 128-131

39.             Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267

40.             CZAS wolny dzieci i młodzieży : wybór bibliografii z lat 2000-2011 / oprac. Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 61-64

41.             Czas wolny małych dzieci w rodzinie / Helena Marzec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 38-39

42.             Czas wolny naszych pociech / Barbara Kownacka // Nauczanie Początkowe. 2000/2001, nr 6, s. 52-57

43.             Czas wolny od pracy uczniów w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 3, s. 16-20

44.             Czas wolny to problem pedagogiczny / Helena Wierzbińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 37-41

45.             Czas wolny to problem pedagogiczny / Katarzyna Wierzbińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 37-41

46.             Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7-8, s. 6-12

47.             Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Feliks Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 16-20

48.             Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurkiewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 44-48

49.             Czas wolny w internacie : Klub Młodego Europejczyka / J Mielańczyk // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 61-63

50.             Czas wolny w świetle aktywności ruchowej i zajęć sendenteryjnych ( z badań w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie) / Feliks Rochowicz // Lider. – 2008, nr 7-8, s. 22-24

51.             Czas wolny wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka / Agnieszka Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 53-54

52.             Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 5-9

53.             Etos czasu wolnego a preferencje stylu życia studentów / Roman Chomicz // Lider. – 2010, nr 1, s. 29-30

54.             Ferie … i co z tego? / Ewa Miłoszowska // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 2, s. 10-11

55.             Ferie zimowe – czas bezpiecznego wypoczynku / Mirosława Świdzińska // Wychowanie Komunikacyjne. – 2006, nr 1, s. 2

56.             Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? : doniesienia z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2007, nr 1-2, s. 41-42

57.             Jak wykorzystuję wolny czas? (konspekt zajęć z wychowania prorodzinnego dla kl. 6 szk. podst.) / Izabela Błaszczyk, Jadwiga Sendor // Wychowawca. – 2011, nr 2, s. 29

58.             Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 52-55

59.             KOMPENDIUM wiedzy nauczyciela nt organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla [et al.] // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7-8, dod. s. I-XII

60.             Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska // Remedium. – 2006, nr 12, s. 28-29

61.             Lato MBP w Stalowej Woli / Barbara Nowak // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 7-8, s. 28-29

62.             Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 23-30

63.             Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 10, s.4-8

64.             Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym – studium badań o przyczynowość zachowań / Roman Chomicz // Lider. – 2007, nr 6, s. 21-22

65.             Mój czas wolny : jaki wypoczynek jest wartościowy? : przykładowy scenariusz zajęć / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 19

66.             ”Nudny czas wakacji” / Rafał Ryszka // Wychowawca. – 2004, nr 7-8, s. 7

67.             O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 50-56

68.             O pracy kół zainteresowań / Aleksandra Górska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 51-52

69.             Odpoczywać z sensem / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 7, s. I-VIII

70.             Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10-12 lat / Julita Zdziech // Lider. – 2011, nr 6, s. 29-30

71.             Organizacja czasu wolnego w Internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 11, s. 43-44

72.             Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 202-206

73.             Pedagogiczne aspekty czasu wolnego / Kazimierz Denek // Lider. – 2006, nr 12, s. 8-14

74.             Podwórkowe zabawy / Anna Chojecka // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 58-60

75.             „POZWÓL  dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją” – projekt zajęć warsztatowych dla rodziców / Hanna Grabowska [i in.] // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, dod. S. III-V

76.             Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej” / Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 20-21

77.             Przed nami wakacje nad morzem / Izabela Pluta, Barbara Rożek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 6/7, dod. S. 2-9

78.             Przerwa międzylekcyjna – czas odpoczynku ucznia? / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, s. 17-22

79.             Przyjemne wakacje w szkolnych ławkach ??? / Julia Różewska // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 2, s. 171-173 Dot. kursów językowych

80.             Refleksja o czasie (wolnym…) / Zdzisław Piwońska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 2, s. 11-15

81.             Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider. – 2008, nr 2, s. 15-16

82.             Rodzina a zachowania rekreacyjne dziecka w czasie wolnym / Leszek Szpis // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 7/8, s. 13-15

83.             Rodzina tradycyjna w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 1, s. 21-25

84.             Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętność organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska  // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7-8, s. 38-39

85.             Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 20-27

86.             Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo / Monika Parchomiuk // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 4/5, s. 13-16

87.             Sposób na czas wolny / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 21-22

88.             Sprawność fizyczna oraz sposoby spędzania czasu wolnego i podejmowane formy aktywności ruchowej przez uczniów gimnazjum w Piotrowie / Grażyna Adamin // Lider. – 2006, nr 4, s. 18-19

89.             Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywność fizyczna w czasie wolnym gimnazjalistów w Rawiczu / Zofia Stolaś // Lider. – 2009, nr 4, s. 22

90.             Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów : opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, s. 3-7

91.             W co się bawić? : poradnik wychowawcy / Grażyna Ramska // Lider. – 2006, nr 7-8, s. 3-30

92.             ”Wakacje z książką i komputerem „ w Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. St. Warszawy / Marta Regulska // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 7-8, s. 30

93.             Wakacyjne radości i kłopoty / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 3-9

94.             Wolny czas w rodzinie / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 51-54

95.             Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego / Sebastian Tabor // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 150-152

96.             Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 101-109

97.             Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6-7, s. 39-41

98.             Wychowanie do czasu wolnego (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 10, s. 23-24

99.             Wychowanie do łowiectwa jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego / Ilona Chodorowska // Lider. – 2009, nr 11, s. 10

100.          Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne : wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej / Barbara Smolińska-Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 46-50

101.          Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie / Bożena Alejziak // Edukacja.- 2005, nr 4 s. 48-61

102.          Wypoczynek czynny i bierny / Jolanta Zarzycka, Bogdan Szeląg // Lider. – 2005, nr 3, s. 6-7

103.          Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 38-39

104.          Wypoczynek śródroczny uczniów klas trzecich w „zielonej szkole” – program autorski / Barbara Bożek, Izabela Pluta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, dod. s. (13)-(16)

105.          Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jaj aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne2007, nr 2, s. 29-33

106.          Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 12, s. 17-18

107.          Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1-2, dod., s. VI-VII

108.          Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 4, s. 20-22

109.          Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej / Jan Adam Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7-8, s. 16-19

110.          Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 1, s. 37-39

111.          Życie po dzwonku / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 39, s. 5
                                                                                                                                       Oprac. Barbara Wielgus

Do góryPowrót do strony głównej